MRG

Объявления


24.03.2021

Про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного Приватного акціонерного товариства

 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»(ІКЮО за ЄДРПОУ 24161825)

Приватне акціонерне товариство «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ» (надалі – «Товариство»), яке знаходиться за адресою: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 68,повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «28» квітня 2021 року о 15:00 годині за адресою: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ», кімната № 1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись за місцем проведення зборів у день їх проведення — «28» квітня 2021 року, час початку реєстрації о 14 год.00 хв., час закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину «22» квітня 2021р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»

  1. Обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів, порядку голосування на річних загальних зборах Товариства.
  • Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах
  • Обрання голови та секретаря загальних зборів.

4. Звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності (річного балансу та річного звіту) за 2020 рік.

6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

7. Розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ», що скликані на 28 квітня 2021 року.

Проект рішення по питанню №1

    Обрати головою загальних зборів Курібло Володимира Анатолійовича, секретарем Зборів Большакову Аліну Володимирівну

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування  засвідчуються після їх отримання підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

Проект рішення по питанню №1

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії — Остапенко Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії- Андрєєва Наталя Віталіївна, Стахова –Сеник Вікторія Анатоліївна

Затвердити порядок  проведення загальних зборів акціонерів: час для доповiдi – до 20 хвилин; час для виступiв в дебатах – не бiльш нiж 5 хвилин; час для виступiв з запитаннями, довiдками, iнформацiєю – до 3 хвилин; час для виступiв з вiдповiдями – до 3 хвилин; час для внесення пропозицiй та доповнень – до 3 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос .

Проект рішення по  питанню №2

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування  засвідчуються після їх отримання підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

 Проект рішення по  питанню №3

Обрати головою загальних зборів акціонерів Курібло Володимира Анатолійовича, секретарем Зборів Большакову Аліну Володимирівну

Проект рішення по  питанню №4

    Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення по  питанню №5

Затвердити річний фінансовий звіт (річний баланс та річний звіт) за 2020 рік-чистий фінансовий результат  збиток у розмірі 84000 грн.

Проект рішення по  питанню №6

    Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення по  питанню №7

    Збиток у розмірі 84,0 тис. грн. за 2020 рік списати за рахунок нерозподіленого чистого прибутку за 2019 рік, нарахування дивідендів акціонерам Товариства за 2020 роки не проводити.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» у робочі дні тижня, а вдень проведення чергових загальних зборів Товариства — за місцем їх проведення, також на веб-сайті Товариства mariupolfm.com.ua можна ознайомитись з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними  документами – (головний бухгалтер) Остапенко Н.М.

Акціонери мають право до дати проведення загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів шляхом оголошення відповіді на самих зборах, а для акціонерів, які відсутні шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та іншу інформацію, передбачену законодавством України. Акціонери у встановлений законодавством України строк мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»,а також з  запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» за телефоном:( 0629) 52-70-25.

 Адреса власного веб-сайту mariupolfm.com.ua, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 355,8 478,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 47,2 39,9
Запаси 20,8 16.9
Сумарна дебіторська заборгованість 46,4 108,4
Гроші та їх еквіваленти 185,5 261,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (29,6) 54,4
Власний капітал 176,5 260,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 76.0 76.0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Поточні зобов’язання і забезпечення 14,5 22,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (84,0 58,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)    

Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.

Директор     ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ»                                               С. В. Безчотнікова

                                                                                                                        24.03.2021р.

поделиться новостью

Если тебе понравилась новость, ты легко можешь поделиться ею с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.