MRG

Новости


30.11.2020

Про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»(ІКЮО за ЄДРПОУ 24161825)

Приватне акціонерне товариство «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ» (надалі – «Товариство»), яке знаходиться за адресою: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 68,повідомляє про скликання  загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись «28» жовтня 2020 року о 11:00 годині за адресою: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ», кімната № 1

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у  загальних зборах  проводилась за місцем проведення зборів у день їх проведення — «28» жовтня 2020 року, час початку реєстрації о 10 год.30 хв., час закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину «23» жовтня 2020р.

Загальна кількість учасників — 5

Присутні учасники — 3:

  1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельне підприємство “Азовінтекс” в особі представника Тимошенко Олексія Ігоровича (довіреність), якому належить 95 штук акцій або 47,5% частки статутного капіталу Товариства;
  2. Тарута Сергій Олексійович в особі представника Курібло Володимира Анатолійовича (довіреність), якому належить 30 штук акцій або 15% частки статутного капіталу Товариства;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 5 осіб;

Загальну кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах — які володіють у сукупності простими іменними акціями у кількості 125 (сто двадцять  п’ять) штук, що становить 62,5% від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до статуту.

Кворум загальних зборів досягнутий.

Голова зборів — Тимошенко Олексій Ігорович.

Секретар зборів — Курібло Володимир Анатолійович.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»

  1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів;
  2. Про обрання членів тимчасової реєстраційної комісії;
  3. Про обрання членів лічильної комісії;
  4. Про затвердження Регламенту проведення загальних зборів, порядку та процедури голосування;
  5. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
  6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства

Порядок денний прийнятий одноголосно.

  1. По першому питанню порядку денного виступив: Тимошенко О.І., який повідомив про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів. Було запропоновано обрати головою загальних зборів — Тимошенко О.І., секретарем загальних зборів — Курібло В.А.

Вирішили: обрати головою загальних зборів Тимошенко О.І., секретарем загальних зборів — Курібло В.А.

Голосували “ЗА” — одноголосно.

2. По другому питанню порядку денного виступив: Тимошенко О.І., який повідомив про необхідність обрання членів тимчасової реєстраційної комісії. Було запропоновано обрати головою тимчасової реєстраційної комісії Стахову-Сенік Вікторію Анатоліївну, членами тимчасової реєстраційної комісії — Андрєєву Наталію Віталіївну та Большакову Аліну Володимирівну.

Вирішили: обрати головою тимчасової реєстраційної комісії Стахову-Сенік Вікторію Анатоліївну, членами реєстраційної комісії — Андрєєву Наталію Віталіївну та Большакову Аліну Володимирівну.

Голосували “ЗА” — одноголосно.

3. По третьому питанню порядку денного виступив: Тимошенко О.І., який повідомив про необхідність обрання лічильної комісії. Було запропоновано обрати головою лічильної комісії Стахову-Сенік Вікторію Анатоліївну, членами лічильної комісії — Андрєєву Наталію Віталіївну та Большакову Аліну Володимирівну.

Вирішили: обрати головою лічильної комісії Стахову-Сенік Вікторію Анатоліївну, членами лічильної комісії — Андрєєву Наталію Віталіївну та Большакову Аліну Володимирівну.

Голосували “ЗА” — одноголосно.

4. По четвертому питанню порядку денного виступив: Тимошенко О.І., який повідомив про необхідність затвердження Регламенту проведення загальних зборів, порядку та процедури голосування. Був запропонований наступний Регламент проведення загальних зборів, порядку та процедури голосування:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин. час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом керівником (головою) виконавчого органу Товариства.

Вирішили: затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів, порядку та процедури голосування:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин. час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол  скріплюється підписом керівником (головою) виконавчого органу Товариства.

Голосували “ЗА” — одноголосно.

5. По п’ятому питанню порядку денного виступив Тимошенко О.І., який повідомив про необхідність обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Було запропоновано обрати та затвердити наступний склад Наглядової Ради: Голова наглядової ради – Тарута Олександра Олексійовича; Члени наглядової ради: Курібло Володимир Анатолійович;  Семібратова Ольга Вікторівна. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради: строк повноважень  – 3 роки з дати обрання; Голова та члени наглядової ради виконують свої повноваження постійно, на суспільних засадах, на безоплатній основі. Інші умови договорів визначаються повноважною особою на власний розсуд. Підписання   договорів з головою та членами наглядової ради доручити Директору Товариства  Безчотніковій Світлані Володимирівні (повноважна особа).

Вирішили: обрати та затвердити наступний склад Наглядової Ради: Голова наглядової ради – Тарута Олександра Олексійовича; Члени наглядової ради: Курібло Володимир Анатолійович;  Семібратова Ольга Вікторівна. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради: строк повноважень  – 3 роки з дати обрання; Голова та члени наглядової ради виконують свої повноваження постійно, на суспільних засадах, на безоплатній основі. Інші умови договорів визначаються повноважною особою на власний розсуд. Підписання   договорів з головою та членами наглядової ради доручити Директору Товариства  Безчотніковій Світлані Володимирівні (повноважна особа).

Голосували “ЗА” — одноголосно.

6. По шостому питанню порядку денного виступив Тимошенко О.І., який повідомив про необхідність затвердження статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства. Нова редакція статуту була учасникам загальних зборів надана для ознайомлення. Зауважень, доповнень та заперечень до запропонованої редакції статуту не надійшло. Особою, уповноваженою на подання документів для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства, було запропоновано обрати директора Товариства — Безчотнікову Світлану Володимирівну. Підписати Статут у новій редакції уповноважити голову та секретаря загальних зборів.

Вирішили: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Призначити особою уповноваженою на подання документів для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства, директора Товариства — Безчотнікову Світлану Володимирівну. Уповноважити на підписання Статуту голову та секретаря загальних зборів.

Голосували “ЗА” — одноголосно.

Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.

Директор     ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ»                         С. В. Безчотнікова

                                                                                                                        28.10.2020р.

поделиться новостью

Если тебе понравилась новость, ты легко можешь поделиться ею с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.