MRG

Объявления


28.08.2020

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія «Євростудія» (надалі ПРАТ «ТРК «Євростудія» , або Товариство)  розташоване за адресою: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Леніна (Миру), 68 (8-й поверх) повідомляє Вас, що 28 жовтня 2020 року об 11.00 годині за адресою: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 68 (8-й поверх), відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться  28 жовтня 2020 року з 10.30 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 68 (8-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.10.2020 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 27 жовтня  2020 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 68 (8-й поверх). Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Безчотнікова Світлана Володимирівна –  Директору  Товариства, телефон для довідок: (050) 473-79-30.

28 жовтня 2020 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://www.mariupolfm.kmnd.pro/.

Товариство повідомляє що кожен акціонер відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», має права  якими він може користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, у строк визначений Законом.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

  1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу, та визначення строку повноважень.
  3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
  4. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
  5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1.         Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Обрати Головою Загальних зборів Тимошенко Олексія Ігоревича, а Секретарем Зборів Курібло Володимира Анатолійовича.

2.  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу,та визначення строку повноважень

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

У зв’язку з чим обрати  наступних осіб членами лічильної комісії, з терміном повноважень до моменту оголошення про закінчення Зборів, та затвердити її склад:

Голова лічильної комісії – Стахова-Сеник Вікторія Анатоліївна  (начальник комерційного відділу),

Член лічильної комісії —   Андрєєва Наталя  Віталіївна (редактор) та Большакова Аліна (керівник відділу маркетингу).

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин. час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, членам виконавчого органу, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.

бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом керівником (головою) виконавчого органу Товариства.

4. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Обрати  та затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства: Голова наглядової ради – Таруту Олександра Олексійовича; Члени наглядової ради: Курібло Володимир Анатолійович;  Семибратова Ольга Вікторівна.

Затвердити наступні умовицивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради: строк повноважень  – 3 роки з дати обрання; Голова та члени наглядової ради виконують свої повноваження постійно, на суспільних засадах, на безоплатній основі. Інші умови договорів визначаються повноважною особою на власний розсуд.

Підписання   договорів з головою та членами наглядової ради доручити Директору Товариства  Безчотніковій Світлані Володимирівні (повноважна особа).

5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що додається.

     Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства за відсутності Наглядової ради, відповідно до п.10.2. Статуту Товариства.    

Директор ПРАТ «ТРК «Євростудія»                                 С.В. Безчотнікова

поделиться новостью

Если тебе понравилась новость, ты легко можешь поделиться ею с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.