MRG

Объявления


25.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор Безчотнiкова С. В.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ «ЄВРОСТУДIЯ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24161825
4. Місцезнаходження
Донецька , Жовтневий, 87500, Марiуполь, 68
5. Міжміський код, телефон та факс
0629-52-70-25 0629-52-80-25
6. Електронна поштова адреса
eurostudio1@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у «Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 79 25.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці mariupolfm.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
3.Форма «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не заповнена у зв`язку iз тим, що Товариство не приймало участi у створеннi будь яких об`єднань пiдприємств. Форма «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря » не заповнена у зв`язку з тим,що посада не передбачена статутом товариства.Форма «Iнформацiя про рейтингове агенство» не заповнена у зв`язку iз тим, що будь-яке рейтингування не проводилося, послугами рейтингових агенств Товариство не користувалося. Форма «Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)» не заповнена у зв`язкуiз тим,що для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. Форма «Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента» не заповнюється, так як нi одна посадова особа акцiями емiтента не володiє.Форма «Iнформацiя про дивiденди» не заповнена у зв`язку iз тим, що дивiденди не нараховувались та не сплачувались. Форма «Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, опис бiзнесу, текст аудиторського висновку (звiту), iнформацiя про органи управлiння (в роздiлi «Основнi вiдомостi про емiтента») не надається, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв (вiдповiдно до п.2) п.1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013). Форма «Iнформацiя про облiгацiї емiтента», «Iнформацiя про iншi цiннi папери,випущенi емiтентом» та «Iнформацiя про похiднi цiннi папери» не заповнена у зв`язку iз вiдсутнiстю зареєстрованого випуску таких цiнних паперiв. Форма «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» не заповнена у зв`язку iз тим,що протягом звiтного перiоду акцiї Товариством не викупалися.Форма «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» вiдсутня, оскiльки пiдприємство не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Форма «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» не заповнена з причин вiдсутностi останнiх. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiрi потечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому щоТовариство не випускало сертифiкати ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається, т.щ. така звiтнiсть не складалась. Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускала цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. Вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» роздiл VIII,ст.51 у Товариства Наглядова рада вiдсутня, зв`язку з кiлькiстю власникiв простих акцiй — 5 осiб. Ревiзор теж не обирався.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає до розкриття, Товариство не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ «ЄВРОСТУДIЯ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ № 715132
3. Дата проведення державної реєстрації
24.06.1996
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
76000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
60.10 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення
60.20 Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення
93.29 Органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ «Приватбанк»
2) МФО банку
335429
3) поточний рахунок
26008060221727
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дiяльнiсть у сферi радiомовлення Серiя НР № 00953-м 30.10.2009 Нацiональна Рада України з питань телебачення i радiомовлення 31.10.2016
Опис Продовження строку дiї лiцензiї
на мовлення (НР № 00953-м вiд 30.10.2009) Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення № 2265 вiд 27.10.2016р.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безчотнiкова Свiтлана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища «ГДПIIМ»
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Декан фiологiческого факультету унiверситету МДУ, адреса: м. Марiуполь, пр. Будiвельникiв, 129а. На даний час займає посаду директора ПрАТ «ТРК «Євростудiя», адреса: м. Марiуполь, пр. Ленiна 68.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2016 5
9) Опис
Паспортнi данi посадової особи не розкриваються у зв’язку з ненаданням посадовою особою згоди на розкриття цих даних. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №16 вiд 31.03.2016 р.), у товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган – Директор, який призначається загальними зборами акцiонерiв строком на п’ять рокiв i може бути переобраний необмежену кiлькiсть разiв. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Права та обов’язки директора акцiонерного товариства визначаються цим Законом, iншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з Директором Товариства. Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Директор має право видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, статутом та договором з ним.
Повноваження Директора припиняються достроково у випадку:
-не дотримування вимог законодавства, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
-завданих Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю) збиткiв, згiдно iз законом.
-за їх бажанням за умови письмового повiдомлення про це Наглядової ради Товариства за два тижнi;
-в разi неможливостi виконання обов’язкiв Директора за станом здоров’я;
-в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв Директора;
-в разi втрати довiри до Директора;
-в iнших випадках, передбачених законодавством України.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Змiн протягом року не було.
* Зазначаються у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Омельченко Лариса Анатолiiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища «ХНЕУ»
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Листопрокатний цех 3000 – комiрник.01.02.2010р. – Прийнята на должность главного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.02.2010 на невизначений термiн
9) Опис
Паспортнi данi посадової особи не розкриваються у зв’язку з ненаданням посадовою особою згоди на розкриття цих даних. Головний бухгалтер здiйснює оперативний i бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi Товариства, веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому Законодавством порядку й обсязi органам державної статистики та iншим державним органам. Головний бухгалтер виконує наступнi функцiї та обов’язки:
— забезпечує ведення бухгалтерського облiку з додержанням єдиних методологiчних принципiв, встановлених законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї обробки облiкових даних;
— формує у вiдповiдностi до законодавства облiкову полiтику, виходячи зi структури i особливостей дiяльностi Товариства;
— очолює роботу з пiдготовки i прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застовуються для оформлення господарських операцiй, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi;
— здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, додержанням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiїi порядком документообiгу;
— здiйснює заходи з подання використачам полної, правдивої i безупередженої iнформацiї про фiнансовий стан i рух коштiв Товариства;
— забезпечує складання на пiдставi бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства та її подання у встановленнi строки;
— забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її у встановленному порядку у вiдповiднi органи;
— за погодженням iз керiвником Товариства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, соцiальних платежiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами згiдно договiрних зобов’язань;
— органiзовує проведення iнвентарiзацiй i бере участь в оформленнi їх результатiв, контролює (забезпечує) передавання в необхiдних випадках маттерiалiв про нестачу i розкрадання коштiв i ТМЦ до слiдчих i судових органiв за погодженням з керiвником Товариства;
— повiдомляє директора про всi виявленi недолiки в роботi бухгалтерiї, з поясненням причин виникнення i пропозицiями щодо їх усунення;
— бере участь у проведеннi економiчного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв i усунення втрат вiд нерацiонального використання ресурсiв. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Стаж керiвної роботи 6 повних рока. Змiн протягом року не було.
* Зазначаються у разi надання згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних. У разi ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описi.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
* Якщо iнформацiя розкривається стосовно членiв наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фiзичних осiб.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТОВ «ПБП «Азовiнтекс» 24155428 87500 Украiна Донецька Жовтневий Марiуполь 68-а 95 47.5 95 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Тарута Сергiй Олексiйович 30 15 30 0
Малошенков Олександр Єдуардович 30 15 30 0
Журавель Володимир Володимирович 30 15 30 0
Усього 200 100 200 0

*Для юридичної особи — нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається «фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.04.2018
Кворум зборів** 62.5
Опис ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї та затвердження складу лiчильної комiсiї.
3. Звiт керiвництва про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДIЯ» за 2017 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного балансу та рiчного звiту) за 2017 рiк.
5. Затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.
6. Розподiл прибуткiв та збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених дiючим законодавством України. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати.
7. Внесення змiн до адреси мiсцезнаходження Товариства у зв’язку з Рiшенням Марiупольської мiської ради Донецької областi.
8. Приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до положень чинного законодавства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9. Про доповнення та затвердження нових видiв дiяльностi Товариства.
Iнформацiя про дату, мiсце проведення й порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТРК «Євростудiя» була доведена до кожного власника iменних акцiй ПрАТ «ТРК «Євростудiя» поштовою кореспонденцiєю за 30 днiв до дати проведення зборiв, а також опублiкована 03 березня 2018 року в «Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 44.
Запропоновано обрати реєстрацiйну комiсiю згiдно ч.2 ст. 51 Закону України «Про акцiонернi товариства» за вiдсутностi Наглядової ради.
Дата, на яку складений перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства – «06» квiтня 2018 року.(№ 151885 зв). Реєстрацiйна комiсiя засвiдчила присутнiсть двох акцiонерiв, а саме:1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Проектно-будiвельне пiдприємство «Азовiнтекс» в особi представника Шайнога Олега Володимирович (довiренiсть № 522/06-230 вiд 10.04.2018року)- 35 штук акцiй або 17,5% частки статутного капiталу Товариства; Тимошенко Олексiй Iгорович (Довiренiсть №522/06-231 вiд 10.04.2018 року)-30 штук акцiй або 15% частки статутного капiталу Товариства; Доброхотова Вiкторiя Валентинiвна (Довiренiсть № 522/06-232 вiд 10.04.2018року)-30 штук акцiй або 15% частки статутного капiталу Товариства, якому належить 95 штук акцiй або 47,5% частки статутного капiталу Товариства.
2. Тарута Сергiй Олексiйович в особi представника Курiбло Володимира Анатолiйовича (Довiренiсть № 472 вiд 02.04.2018року.), якому належить 30 штук акцiй або 15% частки статутного капiталу Товариства. В загальних зборах акцiонерiв беруть участь 2 (два) акцiонера, якi володiють у сукупностi 125 (сто двадцять п’ять) штук простих iменних акцiй, що становить 62,5 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй вiдповiдно до статуту. Кворум загальних зборiв досягнутий: 62,5 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Загальнi збори акцiонерiв вирiшили: 1.Обрати Головою Загальних зборiв Курiбло Володимира Анатолiйовича, а Секретарем Зборiв Караулова Миколу Сергiйовича 2.Обрати членiв лiчильної комiсiї, з термiном повноважень до моменту оголошення про закiнчення Зборiв, та затвердити її склад:Голова лiчильної комiсiї – Остапенко Наталiя Миколаївна (головний бухгалтер),Члени лiчильної комiсiї — Большакова Алiна Володимирiвна (начальник вiддiлу маркетингу та зв’язкiв з громадськiстю) та Стахова-Сеник Вiкторiя Анатолiївна(начальник комерцiйного вiддiлу). 3. Затвердити звiт про результати фiнансово-господарвької дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 4 Затвердити рiчний фiнансовий звiт (рiчний баланс i рiчний звiт) за 2017 рiк.5. Затвердити основнi напрямкi дiяльностi Товаритсва на 2018 рiк. 6. Збитки за 2017 рiк у розмiрi 21.8 тис. грн. списати за рахунок нерозподiленого чистого прибутку минулих рокiв, нарахування дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2017 рiк не проводити.7. Рiшення не прийняте про змiну мiсцезнаходження Товариства. 8. Рiшення не прийняте про затвердження Статута ПрАТ «Телерадiокомпанiя «Євростудiя» у новiй редакцiї. 9. Доповнили додатковi види дiяльностi 59.20 за КВЕД –видання звукозаписiв; 73.11 за КВЕД-рекламнi агентства.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.04.2010 213/05/1/10 Донецьке ТУ ДКЦПФР UA4000128771 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 380 200 7600 100
Опис Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв емiтента не здiйснюється. Протягом звiтного перiоду цiннi папери емiтента у лiстингу/де лiстингу на фондових бiржах не перебували, додаткова емiсiя не вiдбувалась. Розмiщення-закрите.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 68.6 58.9 0 0 68.6 58.9
будівлі та споруди 49.7 41.9 0 0 49.7 41.9
машини та обладнання 0.1 0 0 0 0.1 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 18.8 17.0 0 0 18.8 17.0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 68.6 58.9 0 0 68.6 58.9
Опис Термiни користування основних засобiв, ввод у експлуатацiю, умови користування виконується згiдно технiчно-експлутацiйних умов та технiчних паспортiв. Будiвля пiдтримується у робочому станi, що забезпечує їх довгострокове використання. Умови користування загальнi. Зменшення залишкової вартостi на – 9.7 тис. грн. в результат iзноса. Дiапазон строкiв використання об’єктiв основних засобiв, що перебувають в експлуатацiї 3 групи «Будiвлi та споруди» -30 рокiв, 4 групи «Машини та обладнання» — 8 рокiв ,6 групи «Iнструменти, iнвентар (мебель)» — 8 рокiв, 9 групи «Iншi основнi засоби» -14 рокiв. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi. Ступiнь зносу основних засобiв – 93.0 %. Ступiнь використання основних засобiв – 7.0 %. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв, а також групи однорiдних основних засобiв. За звiтний перiод пiдприємство ввело в експлуатацiю основнi засоби на загальну суму 0,00 тис.грн. та нематерiальнi активи на суму 0,00 тис.грн. На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв становила – 842.5тис.грн., на кiнець звiтного перiоду – 842.5тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв на початок звiтного перiоду – 773,9 тис.грн., на кiнець – 783,6 тис.грн. На початок звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв становила – 68.6 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду – 58.9 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 93.0 % первiсної вартостi основних зaсобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 184.3 169.5
Статутний капітал (тис. грн.) 76.0 76.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 76.0 76.0
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтнiй перiоди: пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає – 184.3тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає — 76.0 тис.грн. Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу на – 108.3 тис. грн. В порiвняннi з 2016р. спостерiгається зростання на – 14.8 тис. грн. чистих активiв. Оскiльки непокритий збиток складає – 21.8 тис.грн.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 11.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 189.2 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 200.3 X X
Опис: По закiнченню 2017р. довгостроковi зобов’язання – 0 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 178.3 тис. грн., а також поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом- 11.1 тис. грн., з оплати працi- 5.0тис.грн., зi страхування- 0.8тис. грн., iншi –5.1 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) ТОВ «Центр Аудит Сервiс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 24161736
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 87548, м. Марiуполь, вул. Громової, 69/606
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1627 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 271/4
30.05.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
13.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 02/03-2
02.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.03.2018
20.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 21.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 1000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Так
Інше (зазначити) д/н
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Так
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Так

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради — акціонерів 0
членів наглядової ради — представників акціонерів 0
членів наглядової ради — незалежних директорів 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В товариствi не створено Наглядовоi ради
Інші (запишіть) д/н

 

д/н
д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): В товариствi не створено Наглядовоi ради X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) В товариствi не створено Наглядовоi ради

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Документи (положення) про органи управлiння та контроль, цiннi папери Товариства, тощо, вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) З закiнченням дiяльностi аудитора

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не проводила перевiрку останнього разу

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних рокiв

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ «ЄВРОСТУДIЯ» за ЄДРПОУ 24161825
Територія за КОАТУУ 1412336300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 60.10
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 87500, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68 (0629) 52-70-25

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 68.6 58.9
— первісна вартість 1011 842.5 842.5
— знос 1012 ( 773.9 ) ( 783.6 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 68.6 58.9
II. Оборотні активи
Запаси 1100 16.9 16.9
— у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 117.5 122.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
— у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 131.1 136.4
Витрати майбутніх періодів 1170 50.2 50.2
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 315.7 325.7
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 384.3 384.6
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 76.0 76.0
Додатковий капітал 1410 130.1 130.1
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -36.6 -21.8
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 169.5 184.3
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
— товари, роботи, послуги 1615 195.6 178.3
розрахунками з бюджетом 1620 9.2 11.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 5.1 7.5
— зі страхування 1625 0.6 0.8
— з оплати праці 1630 4.5 5.0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4.9 5.1
Усього за розділом IІІ 1695 214.8 200.3
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 384.3 384.6

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 579.1 437.3
Інші операційні доходи 2120 13.6 13.7
Інші доходи 2240 0 69.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 592.7 520.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 388.8 ) ( 349.9 )
Інші операційні витрати 2180 ( 162.0 ) ( 141.5 )
Інші витрати 2270 ( 19.6 ) ( 0.4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 570.4 ) ( 491.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285) 2290 22.3 28.2
Податок на прибуток 2300 ( 7.5 ) ( 5.1 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300) 2350 14.8 23.1
Примітки до балансу Примiтки до балансу Примiтка1.
Основнi засоби вiдображаються в балансi по залишковiй вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв складає на 31.12.2017р. – 842.5 тис. грн., сума нарахованого зносу – 783.6 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року – 58.9 тис.грн., що на 9.7 тис.грн. менше, нiж на початок року. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2017р. складає 93.0%, що на 1,2 % бiльше, нiж аналогiчний показник на початок 2017 року.
Примiтка 2.
Загальна балансова вартiсть запасiв на кiнець 2017р. становить — 16,9тис.грн., однакова балансова вартiсть запасiв на початок 2017 року становить — 16,9тис.грн. всi запаси виробничого характеру.
Примiтка 3.
На 31.12.17 р. загальна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає за первiсною вартiстю – 122.2 тис.грн., що на – 4,7 тис. грн. бiльше, нiж на початок року. Найбiльш суттєвi дебiтори — ТОВ «ПБП «Азовiнтекс» -86,3 тис. грн.,ПАТ «СМФ «Азовстальстрой» — 6,7 тис. грн., ТОВ «Каста-Компанi» – 13.6 тис.грн., ПАТ «ДТЭК «Донецькобленерго» — 11.0 тис. грн., ТОВ «Трест їдалень i ресторанiв» — 3,1 тис.грн.
Примiтка 4.
У 2017 роцi ПрАТ «ТРК «Євростудiя» резерв сумнiвних боргiв не формувала.
Примiтка 5.
Кредиторська заборгованiсть вiдображається в балансi за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2017 р. дорiвнювала – 178.3 тис. грн., що на – 17.3 тис. грн. меньше, нiж на початок звiтного року. Найбiльш суттєвi кредитори: ТОВ «АФ «Азовмашаудiт» — 150,0тис.грн., ТОВ «Гипромез» — 12,4 тис. грн., ТОВ « ТРК «Радiо Кохання»-5,0тис.грн., ТОВ «ТРК «Даяна Мастер»-5,0тис.грн., ТОВ «ТРК «Класик радiо»-5,0тис.грн.
Примiтка 6.
Загальна сума поточних зобов’язань за станом на 31.12.2017р. склала – 22,0 тис.грн., що на – 2.8 тис. грн. бiльше, нiж на початок року.
Примiтка 7.
Статутний капiтал товариства складається з 200 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 380 грн. i становить 76000 грн.. Протягом звiтного року змiну статутному капiталi не вiдбувалось.
Примiтка 8.
Протягом звiтного року власний капiтал товариства збiльшився на 14.8 тис. грн. за рахунок отриманого прибутку.
Примітки до звіту про фінансові результати Примiтки до звiту про фiнансовi результати Примiтка 1.
За результатами роботи у 2017 роцi чистий доход вiд реалiзацiї становив 579.1 тис. грн., як рiзниця мiж доходом (виручкою) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 694.9 тис. грн. та податком на додану вартiсть -115.8 тис.грн.
Примiтка 2.
Сума iнших операцiйних доходiв за 12 мiсяцiв 2017 року склала 13.6 тис.грн.- сума вiдсоткiв по депозиту.
Примiтка 3.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному роцi дорiвнювала 388.8 тис.грн., у т.ч.:
— заробiтна плата – 56.2 тис.грн.;
— нарахування на з/п – 18.2 тис. грн.;
— нарахована амортизацiя – 8.7 тис.грн.;
— послуги, товари, придбанi для виконання виробничої дiяльностi – 305.7тис.грн.;
Примiтка 5.
Iншi операцiйнi витрати дорiвнювали – 162.0 тис.грн, якi склались з:
Адмiнiстративнi витрати у сумi 132.5 тис.грн.:
-комунальнi послуги – 15.6 тис.грн.;
— заробiтна плата – 88.7тис.грн.;
— нарахування на з/п – 22.9 тис. грн.;
— амортизацiя – 0.9 тис.грн.;
— витрати за послуги банку – 3.5 тис.грн.;
— за послуги зв’язку – 0.9 тис.грн.;
Iншi витрати звичайної дiяльностi та iншi операцiйнi витрати у сумi – 29.5 тис.грн.:
— суми нарахованих податкiв та зборiв – 25.3 тис.грн.;
— витрати на iнформ. забезпечення (iнтернет, придбання лiтератури )- 4.2тис.грн.;
Примiтка 6.
Iншi витрати дорiвнювали – 19.6 тис. грн., у т.ч.:
— штрафнi санкцiї – 17.6 тис.грн.
— матерiальна допомога- 2.0 тис.грн.
Примiтка 7.
Чистий прибуток за результатами роботи у звiтному роцi – 14.8 тис. грн., що на 8.3 тис. грн. меньше, нiж у попередньому роцi.
Керівник Безчотнiкова С. В.
Головний бухгалтер Остапенко Н. М.

 

поделиться новостью

Если тебе понравилась новость, ты легко можешь поделиться ею с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.