MRG

Объявления


07.03.2018

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 24161825, місце знаходження якого: 87500,Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників відбудуться «13» квітня 2018 року о 15:00 годині за адресою: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення зборів у день їх проведення — «13» квітня 2018 року, час початку реєстрації о 14 год.00 хв., час закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, 13.04.2018 — перелік буде складено станом на 24:00 год. «06» квітня 2018р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Курібло Володимира Анатолійовича, секретарем Зборів Караулова Миколу Сергійовича.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється за особистим підписом Голови загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» — Курібло Володимира Анатолійовича.

  1. Обрання членів лічильної комісії та затвердження складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Остапенко Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії — Большакова Аліна Володимирівна та Стахова-Сеник Вікторія Анатоліївна.

  1. Звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» за 2017 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

  1. Затвердження річної фінансової звітності (річного балансу та річного звіту) за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт (річний баланс та річний звіт) за 2017 рік.

  1. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

  1. Розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.

Проект рішення:

Збитки у розмірі 21.8 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого чистого прибутку за 2017 рік, нарахування дивідендів акціонерам Товариства за 2017 роки не проводити.

  1. Внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства у зв’язку з Рішенням Маріупольської міської ради Донецької області.

Проект рішення:

Внести зміни до адреси місцезнаходження ПрАТ «Телерадіокомпанія «Євростудія», нова назва: 87500, Донецька область, Центральний район, м. Маріуполь, пр-т. Миру,68

  1. Приведення Статуту Товариства у відповідність до положень чинного законодавства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Викласти та затвердити Статут ПрАТ «Телерадіокомпанія «Євростудія» у новій редакції (додається).

  1. Про доповнення та затвердження нових видів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Доповнити та затвердити до існуючих видів діяльності Товариства:

59.20 Послуги щодо записування звуку та видавання музичних творів;

73.11  Послуги рекламних агентств.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 384.6 384.3
Основні засоби 58.9 68.6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 16.9 16.9
Сумарна дебіторська заборгованість 122.2 117.5
Грошові кошти та еквіваленті 136.4 131.1
Нерозподілений прибуток (21.8) (36.6)
Власний капітал 184.3 169.5
Статутний капітал 76.0 76.0
Довгострокові зобов’ язання
Поточні зобов’ язання  22.0 19.2
Чистий прибуток (збиток)  14.8 23.1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій  

Чисельність працівників на кінець звітного періоду 4  

4

 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно надати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних та /або юридичних осіб)- документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства. Акціонери та їх уповноважені представники мають право ознайомитись з переліком документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів Товариства за адресою: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» у робочі дні тижня, а вдень проведення чергових загальних зборів Товариства — за місцем їх проведення, також на веб-сайті Товариства mariupolfm.com.ua можна ознайомитись з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними  документами – Остапенко Н. М. Дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів — 05 березня 2018 року ( загальна кількість цінних паперів 200, а голосуючих – 95шт.).

Пропозиції акціонерів щодо внесення змін та доповнень до порядку денного чергових загальних зборів можуть бути надані у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», в письмовому вигляді, в тому числі шляхом надіслання рекомендованого поштового відправлення на наступну адресу: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68 ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ», але не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових загальних зборів.

Довідки за телефоном (0629) 52-70-25.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

від 03.03.2018р  № 44 «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.

     Директор

     ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ»                                                                                                              С. В. Безчотнікова

поделиться новостью

Если тебе понравилась новость, ты легко можешь поделиться ею с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.