MRG

Объявления


05.03.2018

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор       Безчотнiкова Свiтлана Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   02.03.2018
(дата)

 

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ «ЄВРОСТУДIЯ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
87500, м. Марiуполь, Ленiна,68
4. Код за ЄДРПОУ
24161825
5. Міжміський код та телефон, факс
(0629) 52-70-25 (0629) 52-80-25
6. Електронна поштова адреса
eurostudio1@ukr.net
 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.03.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 44 «Вiдомостi Нацiональнорї комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 03.03.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці mariupolfm.com.ua в мережі Інтернет 05.03.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.03.2018 припинено повноваження Головний бухгалтер Омельченко Лариса Анатолiївна Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
Зміст інформації:
Головний бухгалтер, Омельченко Лариса Анатолiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), згiдно наказу № 2 вiд 02.03.2018р. припиняє свої повноваження. Часткою у статутному капiталi не володiє. Обiймала посаду протягом 8 рокiв. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
02.03.2018 призначено Головний бухгалтер Остапенко Наталiя Миколаївна Особа не недала згоди на розкриття паспортних даних 0
Зміст інформації:
Призначено на посаду головного бухгалтера Остапенко Наталiю Миколаївну, наказ № 2 вiд 02.03.2018р.(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на необмежений термiн. Останнi 5 рокiв обiймала посаду: бухгалтера, головного бухгалтера, фiнансового директора. Часткою у статутному капiталi не володiє. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

 

поделиться новостью

Если тебе понравилась новость, ты легко можешь поделиться ею с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.