MRG

Объявления


26.02.2016

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ»


ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

    Приватне акціонерне товариство «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 24161825, місце знаходження якого: 87500,Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» повідомляє, що чергові  загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників відбудуться «31» березня 2016 року о 15:00 годині за адресою: 87500,Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватись за місцем проведення зборів у день їх проведення — «31» березня 2016 року о 14:00 до 14:50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах,  — перелік буде складено станом на 24:00 год. «25» березня 2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
  2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження складу лічильної комісії.
  3. Звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» за 2013, 2014, 2015 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
  4. Затвердження річної фінансової звітності (річного балансу та річного звіту) за 2013, 2014, 2015 роки.
  5. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
  6. Розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
  7. Внесення змін до адреси місцезнаходження Товариства у зв’язку з Рішенням Маріупольської міської ради Донецької області.
  8. Обрання (призначення) директора Товариства.
  9. Приведення Статуту Товариства у відповідність до положень чинного законодавства шляхом викладення його у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний 2015 рік Звітний 2014 рік Звітний 2013 рік
Усього активів 413.7 455.0 530.0
Основні засоби 82.9 101.9 123.2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 16.9  16.9 16.9
Сумарна дебіторська заборгованість 114.0 154.4 188.8
Грошові кошти та еквіваленті 118.9 64.7 47.9
Нерозподілений прибуток (59.7) (80.5) (119.6)
Власний капітал 146.4 125.6 86.5
Статутний капітал 76.0 76.0 76.0
Довгострокові зобов’ язання 34.7 250.0
Поточні зобов’ язання  19.5  11.8 26.9
Чистий прибуток (збиток)  20.8 39.1 5.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

Чисельність працівників на кінець звітного періоду

5 8 8

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно надати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів ( фізичних та /або юридичних осіб)- документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства. Акціонери та їх уповноважені представники мають  право ознайомитись з переліком документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів Товариства за адресою: 87500,Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8- й поверх, офіс ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ» у робочі дні тижня, а вдень проведення чергових загальних зборів Товариства- за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними  документами – Омельченко Л. А.

            Пропозиції акціонерів щодо внесення змін та доповнень до порядку денного чергових загальних зборів можуть бути надані у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», в письмовому вигляді, в тому числі шляхом надіслання рекомендованого поштового відправлення на наступну адресу: 87500,Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68  ПрАТ «ТРК «ЄВРОСТУДІЯ», але не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових загальних зборів. Довідки за телефоном (0629) 52-70-25.

Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.

 Директор

ПрАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ»                                                   С. В. Безчотнікова

поделиться новостью

Если тебе понравилась новость, ты легко можешь поделиться ею с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.